رویداد های اخیر

اخرین اخبار

جلسه برنامه ریزی رویداد نوآوری در عرصه ICT صنایع معدنی برگزار شد.

شنبه 19 فروردین 1402

این جلسه با حضور دکتر یوسفی مدیر پردیس فناوری صنایع معدنی، دکتر اخلاقی امیری معاونت پشتیبانی فناوری پارک علم و فناوری خراسان، دکتر جاهدی مدیر پردیس ICT و اعضای کارگزار مجری رویداد، در دفتر پارک علم وفناوری خراسان برگزار شد و برنامه ریزی ها و رایزنی ها جهت این رویداد انجام گرفت.

رویداد نوآوری در عرصه ICT صنایع معدنی همراه بازدید شرکت کنندگان از صنایع منطقه سنگان، از اردیبهشت ماه  سال جاری آغاز خواهد شد و با ارائه پیشنهاد ها و راه کارها از سوی نخبگان و شرکت ها در جهت مرتفع کردن نیازهای شناسایی شده برای صنایع معدنی ، موجب حضور پررنگ این شرکت ها در حوزه صنایع معدنی منطقه خواهد شد.

اختتامیه این رویداد در تیرماه همراه معرفی پیشنهاد های ممتاز و قرارداد های منعقد شده در رویداد، در منطقه سنگان خواهد بود.

جلسه برنامه ریزی رویداد نوآوری در عرصه ICT صنایع معدنی برگزار شد.

شنبه 19 فروردین 1402
Menu