رویداد های اخیر

اخرین اخبار

سخنرانی دکتر بابایی، مدیرکل دفتر فناوری و نوآوری وزارت صمت در نخستین رویداد تانا صنایع معدنی شهریور ماه ۱۴۰۱

دوشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۱

سخنرانی دکتر بابایی، مدیرکل دفتر فناوری و نوآوری وزارت صمت در نخستین رویداد تانا صنایع معدنی شهریور ماه ۱۴۰۱

دوشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۱
Menu