شورای سیاست گذاری

شورای سیاست گذاری پردیس 

معاون اقتصادی استاندار خراسان رضوی

مدیرعامل سازمان موسس: دکتر علی امرایی

رئیس سازمان همکار: دکتر علی اسماعیلی

معاون توسعه و تکنولوژی سازمان موسس: مهندس علی اکبر اکبری

معاون توسعه فناوری سازمان همکار :مهندس مسعود جمشیدیان

نماینده به انتخاب طرفین : مهندس حسین بهمن زاده

نماینده به انتخاب طرفین : دکتر یوسف یوسفی

Menu