واحد های فناور

وضعیت

دوره

مدیرعامل

شرکت/ ایده

ردیف

پذیرفته شده در تاریخ ۱۷/۰۷/۱۴۰۲

ورود به دوره رشد

مهندس سید مهدی حسینی سمنانی

شرکت:  اکسیر کاوان تحلیلگر هوش مصنوعی

عنوان ایده: سامانه هوش مصنوعی یونیتا

۱

داوری

ورود به دوره رشد

دکتر فاطمه جهرمی

شرکت فناور: خوشه صنعتی زیست فناور آرکا

۲

Menu