واحد های فناور

وضعیت

دوره

مدیرعامل

شرکت/ ایده

ردیف

پذیرفته شده در تاریخ ۱۷/۰۷/۱۴۰۲

ورود به دوره رشد

مهندس سید مهدی حسینی سمنانی

شرکت:  اکسیر کاوان تحلیلگر هوش مصنوعی

عنوان ایده: سامانه هوش مصنوعی یونیتا

۱

پذیرفته شده در تاریخ ۱۷/۱۰/۱۴۰۲

رشد یافته

دکتر فاصله جهرمی

شرکت فناور: خوشه صنعتی زیست فناور آرکا

۲

پذیرفته شده در تاریخ ۱۷/۱۰/۱۴۰۲

رشد یافته

مهندس مرتضی نوروزی کاخکی

شرکت فناور: توسعه پروژه های نیرو و اتوماسیون پاژ (پناپ)

۳

پذیرفته شده در تاریخ ۱۷/۱۰/۱۴۰۲

رشد یافته

مهندس حسام کافیان

شرکت فناور: هوشمند سازان ویرا آکو

۴

Menu