مدیر پردیس

مدیر پردیس

نام مدیر : یوسف یوسفی

 رشته تحصیلی: فیزیک حالت جامد

مدرک تحصیلی :دکتری

شماره تلفن/ همراه: ۰۵۱۵۱۵۴۴۰۰۰ داخلی ۵۰۱۰

آدرس پستي: خراسان رضوی – شهرستان خواف – منطقه معدنی سنگان کیلومتر ۱۱ بلوار شهید سلیمانی- شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان 

yousof54@yahoo.com, yousof54@gmail.com   

Menu