معرفی پردیس

پردیس فناوری صنایع معدنی در سال ۱۴۰۱ به همت شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان به عنوان سازمان موسس و پارک علم و فناوری خراسان به عنوان سازمان همکار،  با هدف ایجاد ارتباط بین شرکت های فناور و دانش بنیان و صنایع معدنی، به ویژه منطقه شرق کشور، تاسیس شد.

این پردیس با رویکرد شناسایی چالش ها و نیازهای صنایع از یکسو و ظرفیت ها و راهکارهای شرکت های فناور و دانش بنیان از سوی دیگر و با ایجاد بسترهای ارتباطی و فضای تعامل و هم افزایی بین این دو، سعی در نفوذ فناوری و راه حل های مبتنی بر دانش در صنایع معدنی و ارتقاء سهم ارزش افزوده بخش معدن از GDP کشور دارد.

پردیس علاوه بر مرتفع نمودن نیاز ها و چالش های صنایع و توسعه فناوری های نوین در این حوزه، موجب شکل گیری و شکوفایی هسته ها و شرکت های فناور و دانش بنیان، از طریق حمایت از ایده های نوآورانه و خلاقانه و کمک به تجاری سازی این ایده ها با تمرکز بر صنایع معدنی خواهد شد. 

۱۰ حوزه فناوری مورد نیاز صنایع معدنینیازهای پژوهشی و فناورانه صنایع معدنی

اطلاع رسانی رویدادها

شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان


Menu