نیاز های دیگر

ارزیابی دانسیته در واحد کنسانتره

درفرآیند تولید کنسانتره لازم است در مراحل دوغاب تشکیل شده، مقدار دانسیته دوغاب مورد ارزیابی کارشناسان قرار گیرد. در حال حاضر دانسیته سنج های هسته ای با استفاده از اشعه گاما اقدام به برآورد دانسیته مواد عبوری می کنند. اما مسئله ای که وجود دارد این است که با توجه به آنکه از موارد رادیواکتیو برای ارزیابی استفاده میگردد، می تواند ایمنی کارکنان را به مخاطره بیندازد و علاوه برآن تعمیر و نگهداری این دستگاه را سختر می کند.

Menu