نیاز های دیگر

پایش آنلاین پارامترهای شیمیایی و فیزیکی گندله

شرح مسئله

در فرآیند تولید سنگ معدن پس از استخراج سنگ های معدنی و آسیاب نمودن سنگ های استخراج شده به گونه ای است که ابعاد ۸۰ درصد آن ها به زیر ۴۵ میکرومتر می رسد که این ذرات تحت عنوان کنساتره شناخته می شود. در مرحله بعد، کنسانتره تحت فرایند ویژه ای قرار می گیرد و موادی با عنوان گندله شکل میگیرد. در طی فرایند گندله، لازم است یکسری پارامترهای شیمیایی و فیزیکی ذرات شناسایی شود زیرا که با تغییر مشخصات شیمیایی و فیزیکی در ابتدای فرایند تولید، ویژگی های محصول نهایی متفاوت میشود و موضوعی که برای کارشناسان تصمیم گیرنده مورد اهمیت قرار دارد این است که در صورت تغییرات پارامترهای مورد نظر از محدوده مطلوب اصلاحات لازم اجرا شود

Menu