نیاز های دیگر

داشبورد مدیریت منطبق با اندروید

شرح مسئله

  • عدم یکپارچگی اطلاعات، عدم دسترسی، اطلاعات، عدم تمرکز و بهره وری و ایجاد رقابت
  • نیاز به دسترسی سریع اطلاعات در هر لحظه و در زمان جلسات مهم کاری و مقایسه میزان پیشرفت پروژه ها در نمودار
Menu