نیاز های دیگر

بهینه سازی عملیات آتشباری در معادن سنگ آهن سنگان

شرح مسئله

کاهش قیمت تمام شده و تنوع عملیات کاهش هزینه ها و افزایش بهبود و بهره وری هر چه بیشتر

Menu