نیاز های دیگر

تاثیر استفاده کنسانتره هماتیتی در خط گندله سازی

شرح مسئله

با توجه به اینکه کنسانتره هماتیتی و همچنین کنسانتره مگنیتی دارای فراوانی قابل توجهی در منطقه و کشور می باشد و قیمت تمام شده آن کمی پایین تر از کنسانتره مگنیتی است، لذا استفاده آن در گندله سازی مقرون به صرفه می باشد ولی نیاز به پژوهش در مورد چگونگی استفاده و میزان آن می باشد

Menu