نیاز های دیگر

تفاوت در میزان سنگ آهن تحویل شده از سوی ایمیدرو به فولاد سنگان و میزان سنگ آهن برآورد شده توسط کارخانه

شرح مسئله

یکی از مشکلات موجود در کارخانه سنگ‌آهن سنگان مغایرت وزن ورودی توسط ایمیدرو و وزن اندازه‌گیری شده توسط کارخانه می‌باشد. این مغایرت ازآنجا نشأت می‌گیرد که امکان اندازه‌گیری وزن دپو موجود با توجه به شرایط وجود نداشته و در حال حاضر از طریق تخمین حجم دپو و ضرب آن در چگالی تخمینی، این وزن به دست می‌آید اما چگالی برآوردی فولاد سنگان با چگالی اعلامی ایمیدرو متفاوت است.

Menu